Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1. Op al onze artikelen zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing
1.2. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen, is het Nederlands recht van toepassing

Artikel 2 Verzendkosten
2.1. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten
2.2. De verzendkosten bedragen bij een bestelling tot 25 euro €2,25 (brievenbuspost).
2.3. Bestellingen boven de 25 euro worden, indien ze via de brievenbus verzonden kunnen worden,   gratis verzonden.  
2.4. Indien u de bestelling aangetekend of onder rembours wilt laten verzenden, kunt u dit
vooraf aangeven. De kosten kunt u vinden op de site van de tnt post en de kosten hiervan komen voor  rekening van de klant. Als de remboursbestelling terug gestuurd wordt naar Marscha’s Kralen omdat deze niet is aangenomen of afgehaald, worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten (€3.50 ) in rekening gebracht bij de klant.
2.5. Het totaal te betalen bedrag zal duidelijk op de factuur vermeld staan (incl. verzendkosten)
2.6. Indien een bestelling met de pakketpost verzonden dient te worden i.v.m. de grote of het gewicht van de bestelling, zal dit vooraf aan de klant vermeld worden, inclusief de hierbij behorende kosten
2.7. Buiten Nederland wordt niet verzonden
2.8 Zoek raken van bestellingen:  Marscha’s Kralen is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Marscha’s Kralen.
Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen.  De kosten van aangetekend versturen bedragen 7,50 en zijn voor rekening van de klant.
2.9. Persoonlijk afhalen van de bestelling is gratis (volgens afspraak via e-mail)

Artikel 3 Schade en Aansprakelijkheid:
Marscha’s Kralen is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de klant tenzij, er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Marscha’s Kralen.
Marscha’s Kralen is nimmer aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

Artikel 4 Bestelling
4.1. Na ontvangst van de bestelling ontvang je een orderbevestiging per e-mail, hierbij staat het
totaal te betalen bedrag inclusief verzendkosten vermeld.
4.2. Na ontvangst van de betaling op rekening 12.09.03.814 t.n.v. M. van Dam te Nijverdal, onder vermelding van het bestelnummer en de besteldatum, wordt je bestelling uitgevoerd.
4.3. Iedere bestelling kan geannuleerd worden, doch uitsluitend binnen een termijn van 5 dagen na datum van de bestelling. 
4.4 Wanneer de bestelling geannuleerd wordt alvorens er een bedrag betaald is, is deze binnen een termijn van 5 dagen, gratis
4.4.  Bij terugstoring van bedragen ten gevolge van annulering (binnen de genoemde 5 dagen) dan zijn wij genoodzaakt om om €7,50 in rekening te brengen.
4.5. Wordt een bestelling niet binnen 5 dagen betaald, dan wordt deze geannuleerd
4.6. Marscha’s Kralen is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beeindigen zonder opgaaf van specifieke redenen

Artikel 5 Betaling van uw specifieke opdracht
5.1. Wanneer u Marscha’s Kralen verzoekt om een speciaal sieraad voor u te ontwerpen, overlegd u met Marscha’s Kralen wat de kosten zullen bedragen. Zodra u 50% van dit bedrag hebt aanbetaald op rekening 12.09.03.184 t.n.v. M. van Dam zal Marscha’s Kralen met uw ontwerp aan de slag gaan
5.2. Marscha’s Kralen laat u via email weten binnen welke termijn uw sieraad gereed is
5.3. Nadat uw unieke sieraad klaar is, ontvangt u een email van Marscha’s Kralen. Zodra de restende aanbetaling (50% + eventuele verzendkosten) betaald is, zal Marscha’s Kralen uw sieraad naar u opsturen
5.4. ook voor uw specifieke opdracht gelden alle algemene voorwaarden

Artikel 6 Levering
6.1. Alle artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk aangeboden aan TNT-post. Na het versturen van een artikel ontvangt de klant een verzendbevestiging via e-mail. Marscha’s Kralen is niet verantwoordelijk voor vertraging van de verzending die optreedt vanaf het moment dat de zending ter bestelling aangeboden is aan TNT-post.
6.2. Marscha’s kralen streeft ernaar de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schade-vergoedingen of het annuleren van een order.
6.2. Mocht een artikel een levertijd hebben langer dan 7 dagen of, om wat voor reden dan ook niet leverbaar zijn, dan zal Marscha’s Kralen de koper hiervan per email op de hoogte stellen.
6.3. Koper heeft het recht de overeenkomst te beeindigen in het geval de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt
6.4. N.B.Gelieve geen betalingen te doen d.m.v. contante storting op de rekening vanwege hoge bankkosten zijn wij genoodzaakt hiervoor 10,- euro extra te berekenen!

Artikel 7 Ruilen
Ruiling van kralen, sieraden en/of benodigdheden is niet mogelijk

Artikel 8 Klachten
Klachten van de klant moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk (e-mail) aan Marscha’s Kralen zijn kenbaar gemaakt, (per e-mail info@marschaskralen.nl), met een duidelijke omschrijving van de klacht.
Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien:
* de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld;
* de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd (beoordeling door Marscha’s Kralen)
* indien de klachten worden geuit nadat meer dan 4 dagen sinds de levering zijn verstreken.

Artikel 9 Garantie
Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal (met de bestemming corresponderend) gebruik,toch gebreken optreden,wordt dit kosteloos hersteld.  (verzendkosten voor rekening klant). Marscha’s Kralen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden.Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.
9.1. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Marscha’s Kralen
9.2. Na 4 dagen vervalt de garantie
9.3.  Informatie, afbeeldingen, mededelingen, telefonisch of via mail verstrekt etc. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Marscha’s kralen garandeerd niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen van foto’s, kleuren, foutieve prijsmeldingen etc. kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
9.4. Wanneer de klacht van de klant gegrond wordt verklaard door Marscha’s Kralen, bepaald
Marscha’s Kralen of de klant een deel van het aankoopbedrag opnieuw mag besteden aan
Kralen of dat het sieraad retour wordt gestuurd (verzendkosten voor de klant) en de klant
een tegoedbon ontvangt. De klant krijgt nimmer het aankoopbedrag retour.
Artikel 10 overmacht
10.1 In geval van overmacht is Marscha’s kralen niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer ziekte, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.3 Wanneer een workshop niet door kan gaan vanwege overmacht bij Marscha’s Kralen dan zal samen met de klant een nieuwe datum worden gezocht.
10.4 Wanneer een workshop niet door kan gaan vanwege ziekte van de klant, zal samen met Marscha’s kralen naar een nieuwe datum worden gezocht. Afzeggen van de workshop is niet mogelijk. Verzetten kan tot uiterlijk 2 dagen voor de afgesproken workshop kosteloos. Mocht het binnen 48 uur voor aanvang van de workshop toch duidelijk worden dat de workshop vanuit de klant niet door kan gaan op de afgesproken datum, dan zal hier een extra bedrag van €50 euro bijkomen in verband met gemaakte kosten.
10.5 Verzetten of annuleren van een workshop kan alleen schriftelijk per e-mail
Artikel 11 Workshops
11.1 Een workshop is geboekt wanneer u een bevestigingsmail van Marscha’s Kralen heeft ontvangen
11.2. De datum waarop Marscha’s Kralen u een bevestigingmail stuurt, is de datum van boeking
11.3 Marscha’s Kralen factureert voor minimaal 6 personen (ook al zijn er wegens ziekte minder personen op de workshop aanwezig)
11.4. De basisprijs is €6,- per persoon. De boeker draagt er zorgt voor dat dit bedrag voor alle deelnemers tezamen in 1 keer overgemaakt wordt (vb 8 deelnemers 8 x €6,- = 48 euro). Dit bedrag dient 21 dagen voor aanvang van de workshop gestort te zijn op rekening van 12.09.03.814 t.n.vvan M. van Dam te Nijverdal onder vermelding van de boekingsdatum en naam.
11.5. De kosten voor de kralen bedragen €13,50 voor een ketting, €7.50 voor een armband en €3.50 voor oorbellen. Deze kosten zullen op de dag van de workshop zelf contant worden betaald
11. 6 Annuleren workshop
* Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail
* U kunt uw boeking tot 3 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail kosteloos annuleren
* Annuleert u de boeking 3 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail en maximaal 21 dagen    
voor aanvang van de workshop, dan behoudt Marscha’s Kralen zich het voorrecht om een bedrag  
van €20 euro in rekening te brengen van de klant.
* Annuleert u de workshop binnen 21 dagen tot 4  dagen voor aanvang van de workshop, dan
brengt Marscha’s  Kralen 50% van uw aanbetaling in rekening.
* Annuleert u de workshop binnen 4 dagen voor aanvang van de workshop dan ontvangt u uw
aanbetaling niet retour
11.7. Alle algemene voorwaarden van Marscha’s Kralen zijn tevens van toepassing op de boeking van uw workshop (mits hierboven anders vermeldt)

Artikel 12
12.1 Marscha’s Kralen behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Door het gebruik van de internetsite(winkel) van Marscha’s Kralen en/of het plaatsen van een bestelling, of het boeken van een workshop aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 13 Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Artikelen 14  Algemene informatie:
Marscha’s Kralen is gevestigd in Nijverdal (geen bezoek mogelijk)
K.V.K. nummer: 08202174
B.T.W. nummer:138810503B01
Email: info@marschaskralen.nl
Tel. 0612248305 (na 17.00 uur)

Artikel 15 Copyright
Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden